Strona 1
Zwykły wpis

Rozwój firmy dzięki dotacjom unijnym

Przedsiębiorcy w Polsce bardzo aktywne zabiegają o pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej w tym temacie: http://www.strategor.pl/). Środki unijne w znaczący sposób wpływają, bowiem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i umożliwiają im dalszy rozwój, wraz z ekspansją na rynki, które wcześniej były dla nich nieosiągalne. Aby móc jednak uzyskać środki pomocowe, konieczne jest spełnienie szeregu warunków i kryteriów narzuconych przez konkretny program operacyjny, w ramach, którego zamierzamy ubiegać się o przyznanie dotacji. Czytaj dalej →

Zwykły wpis

Programy operacyjne Unii Europejskiej

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest z programów operacyjnych Unii Europejskiej (więcej: http://www.strategor.pl/). Funkcją programów operacyjnych jest osiągnięcie celów funduszy strukturalnych, zwłaszcza w tych zajmujących się poprawą konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, jak również zmniejszeniu bezrobocia. Każdy z programów operacyjnych przyporządkowany jest innej dziedzinie gospodarczo-społecznej. Decydując się, więc na skorzystanie z pomocy oferowanej w ramach konkretnego programu, należy zapoznać się szczegółowo z jego warunkami i wymogami. Czytaj dalej →

Zwykły wpis

Przyznawanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych stanowi realną szansę na realizację wielu planów i inwestycji nie tylko przedsiębiorstwom i organizacjom działającym w charakterze non-profit. Dotacje unijne Poznań stanowią także dobry i skuteczny sposób na wspieranie pod względem finansowym indywidualnych inicjatyw osób fizycznych. Niezależnie od tego, jaki jest profil odbiorcy funduszy unijnych, procedura ubiegania się o przyznanie takich środków jest dość żmudna. Czytaj dalej →

Zwykły wpis

Przykazania tworzenia dobrego biznesplanu

Zasady opracowywania dobrego biznesplanu

Przy tworzeniu biznesplanu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad, których należy przestrzegać, aby zbudować solidne podstawy dobrego planu marketingowego. Dobry biznesplan cechuje się:

  1. długoterminowością – dokument jest przewidziany strategicznie na kilka lat w przód;
  2. gruntownością – analiza wszystkich istotnych aspektów dla rozwoju działalności, z uwzględnieniem zysków pochodzących ze sprzedaży, odbiorców, dostawców, poniesionych kosztów, dróg finansowania oraz struktur organizacyjno-kadrowych;
  3. adekwatnością oraz operatywnością – treści powinny znaleźć swoje zastosowanie w rzeczywistości;
  4. przejrzystością – dokumenty muszą być czytelne i zawierać jasno sprecyzowane zadania;  warunkiem osiągnięcia przejrzystości jest systematyczne przedstawianie danych, klarownej formy omawianych krok po kroku punktów zasadniczych, zestawieniom tabelarycznym, jak i graficznym czy też referowaniu w jednoznaczny sposób wniosków;
  5. umiarem treściowym – jeśli przewidujemy małe przedsięwzięcie dla małego przedsiębiorstwa, wystarczy kilkustronicowe objaśnienie projektu; w przypadku większych  i bardziej skomplikowanych inwestycji biznesplan może mieć kilkadziesiąt stron; jednakże żeby biznesplan był interesujący i przejrzysty dla odbiorcy, nie powinien on przekraczać 100 stron, wyłączając  załączniki;
  6. rzetelnością – kreowana strategia ewaluacji przedsiębiorstwa powinna być przeanalizowana chociaż przez jednego eksperta – to sprawi, że będzie bardziej wiarygodna;
  7. elastycznością – w dobrym biznesplanie można dokonać zmian w trakcie jego realizacji;
  8. odpowiednim sposobem kalkulacji – sukces biznesplanu gwarantuje także właściwy sposób prowadzenia obliczeń kosztów, przychodów oraz wyniku księgowego;
  9. nieprzewidywaniem  dodatkowych funduszy (rezerw) – pozwoli to na uniknięcie zafałszowania wyników finansowych;
  10. poufnością – dane pochodzące z biznesplanu powinny być poufne. Czytaj dalej →
Zwykły wpis

Czas przewidziany na termomodernizację obiektów użytku publicznego

W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano wsparcie rozwoju termoizolacji obiektów gospodarki niskoemisyjnej. Program stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz maksymalizację udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także ograniczenie zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Samorządowe jednostki terytorialne mogą pozyskać wsparcie do 85% kosztów opracowania planu ograniczającego emisję gazów. Jedynie 5% powinno pochodzić ze środków własnych gminy, a reszta może zostać ujęta w ramach pozostałych źródeł finansowania, jakimi są środki zewnętrzne wspierające ochronę powietrza. Czytaj dalej →