Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych

Projekty, które współfinansowane są ze środków unijnych rządzą się swoimi prawami. Ilość procedur i wymogów im stawianych, może dosłownie przyprawić o przysłowiowy zawrót głowy. Formalności jest tu, bowiem bardzo dużo, a analiza bardzo wnikliwa. Bardzo skrupulatnie sprawdza się potencjalnych beneficjentów i ocenia ich wnioski. Wynika to z samej specyfiki tego rodzaju pomocy. Mając powyższe na uwadze, można stwierdzić, że prawdopodobieństwo niedopatrzeń ze strony urzędników jest w tym przypadku bliska zeru. Słowem – nawet myszka się nie przeciśnie.

Gdy projekt wchodzi w fazę realizacji

każdy beneficjent środków unijnych jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów, bądź też stosowania odrębnego kodu księgowego na podstawie, którego możliwa jest identyfikacja wszystkich transakcji a także poszczególnych operacji powiązanych ściśle z danym projektem

Autor zdjęcia: European Central Bank

Wchodząc w fazę realizacji projektu, należy bezwzględnie pamiętać o terminach i zasadach, które wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Z tego też względu, tak istotne jest ewidencjonowanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu. Musimy, bowiem pamiętać o tym, że ich przedstawienie będzie nam niezbędne na etapie rozliczenia projektu. O czym więc powinnyśmy przede wszystkim pamiętać? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Chcąc poprawnie rozliczyć projekt, należy przede wszystkim zadbać o to, by posiadać zewidencjonowane:

  • kopie dokumentów księgowych, czyli wszystkich faktur, lub też innych dokumentów o odpowiadającej im wartości dowodowej;
  • kopie protokołów dokumentujących wykonanie robót, bądź też zakupu towarów,
  • kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych,
  • kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych;
  • dokumenty określające oddziaływanie projektu na środowisko zwłaszcza, jeśli projekt znacząco oddziałuje na środowisko lub obszar Natura 2000;
  • pozostałe dokumenty, które są wymagane i zostało to zawarte w umowie o dofinansowanie.

Dodatkowo, należy pamiętać o tym, że każdy beneficjent środków unijnych jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów, bądź też stosowania odrębnego kodu księgowego na podstawie, którego możliwa jest identyfikacja wszystkich transakcji a także poszczególnych operacji powiązanych ściśle z danym projektem.

Comments are closed.