Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Sektor MŚP (Sektor małych i średnich przedsiębiorstw) to sektor zrzeszający średnie, małe, przedsiębiorstwa, jak i mikroprzedsiębiorstwa. Jest to sektor zarówno prywatny jak i sektor publiczny, obejmujący podmioty gospodarcze bez względu na ich formę prawną, zrzeszający w głównej mierze:

  • przedsiębiorstwa rodzinne,
  • spółki prowadzące regularną działalność gospodarczą,
  • konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą,
  • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.
Sektor MŚP (Sektor małych i średnich przedsiębiorstw) to sektor zrzeszający średnie, małe, przedsiębiorstwa, jak i mikroprzedsiębiorstwa

Autor zdjęcia: FluxxStudios

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to sektor korzystający z preferencyjnych regulacji w przepisach prawa gospodarczego (w szczególności zapisów dotyczących pomocy publicznej). Przedstawiciele sektora MŚP mogą zatem liczyć na wsparcie finansowe, pod postacią:

  • kredytów preferencyjnych,
  • kredytów podatkowych,
  • gwarancji kredytowych,
  • przyspieszonej amortyzacji,
  • funduszy unijnych.

Do sektora MŚP adresowane są również programy dofinansowania, takie chociażby jak Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Podziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Proces finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP może być rozpatrywany w oparciu o różnorodne kategorie. Z jednej zatem strony można mówić o źródłach pochodzenia kapitału (wewnętrzne, zewnętrzne), czy też o prawie własności kapitału (kapitał własny, kapitał obcy). Z drugiej strony natomiast proces finansowania określany jest przez kryteria takie jak: powód finansowania (pierwotny, dotyczący bieżącej działalności, dotyczący procesów inwestycyjnych) oraz kryterium czasu dyspozycji kapitałem (kapitał krótkoterminowy, kapitał długoterminowy).

Małe, średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa mogą także liczyć na wsparcie niefinansowe takie jak chociażby: szkolenia, doradztwo, jak i również inkubatory przedsiębiorczości oraz parki przedsiębiorczości.

Comments are closed.